navigatie overslaan
Wat er speelt

Case: Seizoensverlenging Hardenberg

  • Geschreven door Shelly
  • 4 minuten leestijd
  • 4 mei 2022

In opdracht van het Platform Gastvrij Hardenberg heeft MarketingOost een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verlenging van het seizoen in de Gemeente Hardenberg. De vraag van het platform kwam voort uit de sterke economische sector die de vrijetijdssector in Hardenberg is. Vanuit lange termijn visie is het van belang om deze economische waarde nog verder te ontwikkelen en versterken. Het verlengen van het seizoen kan hierin een belangrijke schakel zijn.

Om alle aspecten omtrent seizoensverlenging in kaart te brengen is als startpunt een voorverkenning gedaan om het draagvlak bij ondernemers te toetsen. Daarna volgden een vraag- en aanbodsanalyse, een enquête onder het speelveld en onderzoek naar trends en ontwikkelingen op dat vlak. Tot slot is er gekeken naar best practices. Op basis van al deze elementen is er een advies samengesteld bestaande uit conclusies en aanbevelingen.

Draagvlak van ondernemers

Als start van het onderzoek is er in de voorverkenning achterhaald wat het draagvlak is vanuit de ondernemers voor verlenging van het seizoen. Hiervoor is een enquête uitgestuurd om het sentiment te peilen. Gezien het aantal respondenten gaf het een indicatief beeld, waaruit bleek dat bijna de helft van de ondernemers wel de wens had om het seizoen te verlengen. Anderen waren veelal ondernemers die al jaarrond open zijn met hun onderneming of hadden die wens niet. Volgens ondernemers zou het seizoen kunnen worden verlengd door bijvoorbeeld in te zetten op evenementen buiten de zomerperiode en aantrekkelijk aanbod voor de juiste doelgroep te ontwikkelen. Drempels voor het verlengen van het seizoen zijn: te weinig bezoekers in het laagseizoen op basis van het aanbod, financiële middelen en de onbekendheid van wat Gemeente Hardenberg te bieden heeft.

Inzicht verkrijgen in de huidige situatie

Om te bepalen welke mogelijkheden er zijn om het seizoen te kunnen verlengen in de Gemeente Hardenberg was het van belang om de huidige situatie in kaart te brengen. Dit is gedaan aan de hand van een vraag- en aanbodsanalyse. In de aanbodsanalyse is gekeken naar zowel het aanbod in de dagrecreatie als de verblijfsrecreatie en kwamen verschillende aspecten naar voren als, cultuur, retail, wandelroutes, horeca en zo verder. Daarnaast gekeken naar het type doelgroep dat momenteel op het huidige aanbod aansluit. In de analyse kwam naar voren dat er een mismatch zit op het gebied van de leefstijlen die men aantrekt voor de dagrecreatie en de verblijfsrecreatie. Ook werd duidelijk dat er met name op het gebied van dagrecreatie te weinig passend aanbod was om bezoekers in de schouderseizoenen te kunnen bedienen. Echter is er nog wel voldoende potentie om het aanbod op dit vlak te verbreden.

Wat is er nodig voor realisatie?

Nadat de huidige situatie in kaart was gebracht en duidelijk geworden waar de mogelijkheden liggen om het seizoen te verlengen, is het speelveld bevraagd. Er is een enquête uitgestuurd onder de stakeholders vanuit het toeristisch-recreatieve speelveld om voor te leggen waar zij nog kansen zien en wat er nodig is om het ook daadwerkelijk seizoensverlenging te realiseren. Hieruit bleek dat driekwart van de ondervraagden graag samenwerkt en de verbinding opzoekt om aanbod te ontwikkelen. Daarnaast gaf tweederde aan dat er een kartrekker nodig is om het proces aan te jagen, in goede banen te leiden en mensen met elkaar te verbinden. Vier op de tien gaf aan dat er reeds (ruim) voldoende aanbod is in Gemeente Hardenberg maar dat er nog winst kan worden behaald op aanbod gerelateerd aan natuur en evenementen. Daarnaast zijn ook slechtweersvoorzieningen nog een kans om op in te zetten.

Trends en ontwikkelingen

Welke trends en ontwikkelingen moet je rekening mee houden als je het seizoen zou willen verlengen? Om antwoord te kunnen geven op die vraag zijn diverse trends meegenomen in het onderzoek om ook hier inzicht te verkrijgen in welke kansen en bedreigingen er zijn. Zo is gekeken naar de trends op het gebied van aanbodontwikkeling, doelgroepen en technologie. Tot slot zijn er ook best practices van andere gebieden toegevoegd aan het onderzoek ter inspiratie.

Conclusie en aanbevelingen

Na alle informatie te hebben gebundeld in een SWOT-analyse zijn er diverse speerpunten naar voren gekomen waar men op zou kunnen focussen omtrent seizoensverlenging. Zo zijn er focus doelgroepen bepaald en is daarbij passend aanbod omschreven, bijvoorbeeld: crossovers, slechtweersvoorzieningen en evenementen in de schouderseizoenen. Voor de uitvoering kwam de aanbeveling naar voren om een kartrekker te benoemen en samenwerking tussen partijen centraal dient te staan. Tot slot dienen alle acties in lijn te liggen met de bredere gebiedsvisie. Het platform Gastvrij Hardenberg gaat kijken hoe ze dit onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen verder gaat oppakken.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Geschreven door Shelly

Shelly is adviseur strategie en onderzoek bij MarketingOost. In "Wat er speelt" neemt ze je mee in de trends & ontwikkeling binnen destinatiemarketing. Kom in contact met Shelly via svanwinden@marketingoost.nl of 06-82203157