Subsidies

Er zijn diverse subsidies en andere regelingen die organisaties en bedrijven in Overijssel kunnen helpen hun initiatieven te realiseren. We helpen u hier graag bij.

Algemene tips

Zoek samenwerking
Veel subsidieregelingen vereisen samenwerking tussen verschillende typen organisaties, publiek-privaat of grensoverschrijdend.

Begin op het laagste niveau
Er zijn hele complexe Europese regelingen, maar ook minder complexe (regionale) regelingen. Begin hiermee en stap dan langzaam door.

Zoek contact met partijen die kunnen helpen
MarketingOost kan u ondersteunen met het schrijven van een aanvraag. Partners van MarketingOost kunnen dit ook. Hieronder worden al verschillende partners genoemd.

Houd rekening met voorwaarden
Een subsidieregeling stelt niet alleen voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen, maar ook later in het traject over bijvoorbeeld administratie.

Subsidie overzicht

Hieronder staat een kort overzicht van de actuele subsidieregelingen. Klik voor meer informatie op de betreffende regel, of neem contact met ons op.

Thema
Naam subsidie
Betreft

Subsidie overzicht Corona

Subsidie Voucherregeling thuiswerkplannen
Provincie Overijssel
Subsidie voor werkgevers voor het inhuren van een externe adviseur die een thuiswerkplan opstelt voor na de coronacrisis. Het doel is om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.
Subsidie Sociale hypotheek Overijssel 2.0
Provincie Overijssel
Door de maatregelen in het kader van het Corona virus zijn veel multifunctionele accommodaties (Mfa’s) in een financiële crisis belandt. Deze subsidie is bedoeld om Mfa's te ondersteunen. Als verplichting vragen wij Mfa’s maatschappelijke output te realiseren ter waarde van het aangevraagde subsidiebedrag. Het kan gaan om bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers bij een lokaal evenement, groen onderhoud of een zorgvoorziening. Dit is per gemeente een maatwerk kwestie en zal begeleid kunnen worden vanuit de provincie.

VTE Subsidies Overijssel

Voucherregeling startende ondernemers
Provincie Overijssel
Subsidie voor het verbeteren van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Voor coaching ter verbetering van de eigen ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden.
Jonge bedrijfsopvolgers
Provincie Overijssel
Subsidie voor familiebedrijven gevestigd in Overijssel. Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf door digitalisering of verduurzaming.
Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Provincie Overijssel
Subsidie voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek.
Family Next Overijssel
Provincie Overijssel
Subsidie voor Overijsselse familiebedrijven die deelnemer zijn van het programma Family Next. Subsidie voor de uitvoering van een transitieplan. Voor activiteiten of investeringen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging.
Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
Provincie Overijssel (Uitvoering via Energiefonds)
Subsidie voor een energieproject binnen Overijssel. Dit zijn projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Voor één de volgende activiteiten: De opwekking van hernieuwbare energie. Om energie-efficiënte maatregelen te nemen.
Stimulering elektrische vrachtfiets
Provincie Overijssel
Subsidie voor een elektrische vrachtfiets die na 1 april 2021 is aangekocht of geleased, voor een periode van minimaal 3 jaar. Onder elektrische vrachtfiets verstaan wij een elektrische fiets voor bedrijfsmatig gebruik met daarop een bak om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren of een elektrische fiets met een aanhanger om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren. Beide met een minimale laadcapaciteit van 150 liter per bak.
Energiezuinige terrasverwarming door kussens
Provincie Overijssel
Subsidie voor al gekochte warmtekussens en de laders die erbij horen. Ze moeten betaald zijn na 1 oktober 2021. Onder warmtekussens verstaan wij: energiezuinige terrasverwarming in de vorm van warmtekussens die elektrisch opgeladen kunnen worden.

VTE Subsidies Europees & Provinciaal

Leader Zuidwest Twente
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente: Het behouden en creeëren van levendige gemeenschappen; Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied; De profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist; Verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad.
Leader Salland
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Leader De Kracht van Salland: het stimuleren van (sociale) innovaties en de toepassing ervan (People); het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van Salland (Planet); het versterken van de economie van Salland (Profit).
Leader Noord Oost Twente
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van Noordoost Twente ‘Van stuwwal tot Dinkeldal: Samen leven in Nationaal Landschap Noordoost-Twente’ waar: Deze een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk leefklimaat; Deze een bijdrage leveren aan nieuw ondernemerschap; Deze een bijdrage leveren aan nieuwe samenwerkingsvormen en – verbanden (innovatief ontmoeten).
Leader Noord Overijssel
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de volgende doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel: Jongeren en onderwijs; Vrijetijdseconomie; Verbinden van de samenleving met de toekomst van de landbouw en water.

Cultuursubsidies

Het Verhaal van Overijssel 2.0.
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. Onder cultureel erfgoed verstaan wij: Overijsselse gebouwen, bouwwerken en cultuurlandschappen die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en ze dragen bij aan de karakteristieke identiteit van het gebied.
Cultuurparticipatie
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers.

Meer overzichten van subsidies en fondsen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Het subsidieloket van Provincie Overijssel biedt een volledig overzicht van de provinciale subsidies (open en binnenkort open)

VSB fonds werkt in veel gevallen samen met relevante spelers op het gebied van kunst en cultuur. Hier vindt u diverse mogelijkheden.