Subsidies

Er zijn diverse subsidies en andere regelingen die organisaties en bedrijven in Overijssel kunnen helpen hun initiatieven te realiseren. We helpen u hier graag bij.

Algemene tips

Zoek samenwerking
Veel subsidieregelingen vereisen samenwerking tussen verschillende typen organisaties, publiek-privaat of grensoverschrijdend.

Begin op het laagste niveau
Er zijn hele complexe Europese regelingen, maar ook minder complexe (regionale) regelingen. Begin hiermee en stap dan langzaam door.

Zoek contact met partijen die kunnen helpen
MarketingOost kan u ondersteunen met het schrijven van een aanvraag. Partners van MarketingOost kunnen dit ook. Hieronder worden al verschillende partners genoemd.

Houd rekening met voorwaarden
Een subsidieregeling stelt niet alleen voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen, maar ook later in het traject over bijvoorbeeld administratie.

Subsidie overzicht

Hieronder staat een kort overzicht van de actuele subsidieregelingen. Klik voor meer informatie op de betreffende regel, of neem contact met ons op.

Thema
Naam subsidie
Betreft

Subsidie overzicht Corona

Jongeren in het MKB
Provincie Overijssel
Subsidie om jongeren te behouden voor de regionale en provinciale economie en om meer jongeren, die praktisch en theoretisch zijn opgeleid, aan te trekken.
Energiezuinige terrasverwarming door kussens
Provincie Overijssel
Subsidie voor al gekochte warmtekussens en de laders die erbij horen. Ze moeten betaald zijn na 1 september 2020. Onder warmtekussens verstaan wij: energiezuinige terrasverwarming in de vorm van warmtekussens die elektrisch opgeladen kunnen worde
Subsidie Voucherregeling thuiswerkplannen
Provincie Overijssel
Subsidie voor werkgevers voor het inhuren van een externe adviseur die een thuiswerkplan opstelt voor na de coronacrisis. Het doel is om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.

VTE Subsidies Overijssel

Voucherregeling startende ondernemers
Provincie Overijssel
Subsidie voor het verbeteren van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Voor coaching ter verbetering van de eigen ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden.
Jonge bedrijfsopvolgers
Provincie Overijssel
Subsidie voor familiebedrijven gevestigd in Overijssel. Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf door digitalisering of verduurzaming.
MIT Haalbaarheid
Provincie Overijssel
De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. U kunt een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor uw innovatie. Hierin onderzoekt u de technische en economische risico’s van uw innovatie. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. U ontvangt hiervoor een vast bedrag van € 20.000,
MIT R&D
Provincie Overijssel
Deze regeling is ‘under construction’ en gaat naar verwachting in april open.
Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Provincie Overijssel
Subsidie voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek.
Family Next Overijssel
Provincie Overijssel
Subsidie voor Overijsselse familiebedrijven die deelnemer zijn van het programma Family Next. Subsidie voor de uitvoering van een transitieplan. Voor activiteiten of investeringen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging.
Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
Provincie Overijssel (Uitvoering via Energiefonds)
Subsidie voor een energieproject binnen Overijssel. Dit zijn projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Voor één de volgende activiteiten: De opwekking van hernieuwbare energie. Om energie-efficiënte maatregelen te nemen.
Stimulering elektrische vrachtfiets
Provincie Overijssel
Subsidie voor een elektrische vrachtfiets die na 1 april 2021 is aangekocht of geleased, voor een periode van minimaal 3 jaar. Onder elektrische vrachtfiets verstaan wij een elektrische fiets voor bedrijfsmatig gebruik met daarop een bak om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren of een elektrische fiets met een aanhanger om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren. Beide met een minimale laadcapaciteit van 150 liter per bak.
Genieten van Water
WDO Delta
We steunen ideeën om meer van het water te kunnen genieten. Natuurlijk alleen als dat verantwoord is, zonder risico’s of schade aan mens, dier en milieu.
Grensoverschrijdende productontwikkeling Hanzesteden
Interreg Nederland - Deutschland (Toerisme VAN)
Subsidie is beschikbaar voor projecten die in essentie aan twee voorwaarden voldoen. Ze stimuleren de economie door de Hanzebeleving te versterken en ze zijn grensoverschrijdend. Om het gemakkelijker te maken hebben we vier categorieën gemaakt. Vier ideeën waaraan je kan denken: Culinaire producten, plattegronden, belevingen in musea of VVV’s en muurschilderingen.

VTE Subsidies Europees & Provinciaal

Leader Zuidwest Twente
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente: Het behouden en creeëren van levendige gemeenschappen; Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied; De profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist; Verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad.
Leader Salland
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Leader De Kracht van Salland: het stimuleren van (sociale) innovaties en de toepassing ervan (People); het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van Salland (Planet); het versterken van de economie van Salland (Profit).
Leader Noord Oost Twente
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van Noordoost Twente ‘Van stuwwal tot Dinkeldal: Samen leven in Nationaal Landschap Noordoost-Twente’ waar: Deze een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk leefklimaat; Deze een bijdrage leveren aan nieuw ondernemerschap; Deze een bijdrage leveren aan nieuwe samenwerkingsvormen en – verbanden (innovatief ontmoeten).
Leader Noord Overijssel
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de volgende doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel: Jongeren en onderwijs; Vrijetijdseconomie; Verbinden van de samenleving met de toekomst van de landbouw en water.

Cultuursubsidies

Kickstart Cultuurfonds - Subsidie voor cultuur in Coronatijd
Kickstart Cultuurfonds
Subsidie voor de culturele sector om zich te kunnen aanpassen aan de coronasituatie.
Cultuurparticipatie
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers.
Het Verhaal van Overijssel 2.0.
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. Onder cultureel erfgoed verstaan wij: Overijsselse gebouwen, bouwwerken en cultuurlandschappen die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en ze dragen bij aan de karakteristieke identiteit van het gebied.
Samen cultuurmaken
Fonds voor Cultuurparticipatie
Deze subsidieregeling is, net als haar voorloper de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.
Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers
Fonds voor Cultuurparticipatie
In deze regeling zijn verschillende mogelijkheden voor verschillende soorten aanvragers. Kies op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie het juiste spoor voor uwzelf. Algemene informatie over de regeling vindt u op de site van het fonds.
Internationale samenwerking
Fonds voor Cultuurparticipatie
Voor verkenning of uitvoer van een internationale samenwerking en uitwisseling
Immaterieel erfgoed
Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars, - vrijwilligers en andere groepen die mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed. Je kan subsidie aanvragen als stichting of vereniging die zich inzet voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening.
Archeologieparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie
Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? Daar is deze subsidieregeling voor. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren, of te gebruiken als bronmateriaal voor creatieve uitingen. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal.
Watererfgoed
Waterschap WDO Delta
In ons werkgebied staat watererfgoed: historische gemalen, sluizen en stuwen. Elk met een eigen verhaal. Deze historie willen we behouden voor toekomstige generaties. Daarom steunen we acties van iedereen die zich hiervoor inzet.

Meer overzichten van subsidies en fondsen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Het subsidieloket van Provincie Overijssel biedt een volledig overzicht van de provinciale subsidies (open en binnenkort open)

VSB fonds werkt in veel gevallen samen met relevante spelers op het gebied van kunst en cultuur. Hier vindt u diverse mogelijkheden.