Subsidies

Er zijn diverse subsidies en andere regelingen die organisaties en bedrijven in Overijssel kunnen helpen hun initiatieven te realiseren. We helpen u hier graag bij.

Algemene tips

Zoek samenwerking
Veel subsidieregelingen vereisen samenwerking tussen verschillende typen organisaties, publiek-privaat of grensoverschrijdend.

Begin op het laagste niveau
Er zijn hele complexe Europese regelingen, maar ook minder complexe (regionale) regelingen. Begin hiermee en stap dan langzaam door.

Zoek contact met partijen die kunnen helpen
Hieronder worden al verschillende partners genoemd. Zij kunnen helpen met het uitzoeken en/of (helpen met) het schrijven van een aanvraag.

Houd rekening met voorwaarden
Een subsidieregeling stelt niet alleen voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen, maar ook later in het traject over bijvoorbeeld administratie.

Subsidie overzicht

Hieronder staat een kort overzicht van de actuele subsidieregelingen. Klik voor meer informatie op de betreffende regel, of neem contact met ons op.

Thema
Naam subsidie
Betreft
Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020
Fonds cultuurparticipatie
Met deze regeling stimuleert het Fonds deskundigheidsbevordering van erfgoedvrijwilligers en het versterken van erfgoed- en vrijwilligersorganisaties, met het doel bij te dragen aan de ontwikkeling, erkenning en waardering van de inzet van erfgoedvrijwilligers. Deze subsidie is enkel voor stichtingen en partijen zonder winstoogmerk. Ook mag de organisatie niet meer dan 2 fte in dienst hebben. Maximaal 50% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project.
Erfgoededucatie
Fonds Cultuurparticipatie
De subsidie wordt aangevraagd door een culturele instelling. Het project moet een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere scholen in het primair onderwijs. Dit kunnen scholen zijn uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Één van de focuspunten van educatie in deze subsidie is Erfgoed educatie. Erfgoededucatie is het leren over en door de materiële en immateriële sporen uit het verleden. Kennis van het verleden zorgt ervoor dat je met een kritische blik betekenis kan geven aan verleden, heden en toekomst.
Versterking platteland
Leader
LEADER is onderdeel van een Europees subsidieprogramma. De focus van het programma ligt op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied.
Boerderijenfonds
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en Het Rijksdienst Cultureel erfgoed werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling.
Internationale samenwerking
Interreg
Verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens. U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken.
Subsidieregeling instanthouding monumenten
Rijksdienst cultureel erfgoed
Eigenaren kunnen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Inhoud komt begin januari 2020 online.
Herbestemmingssubsidie Cultureel erfgoed
Rijksdienst cultureel erfgoed
Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in onderzoek naar haalbaarheidsstudies + wind en waterdicht maken van gebouwen.
Subsidie Bewegen in de openbare ruimte 2.0
Provincie Overijssel
Subsidie voor meer sporten en bewegen in de openbare ruimte in Overijssel. Voor activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel. Hierbij kan het gaan om nieuwe georganiseerde activiteiten en om fysieke aanpassingen die een nieuwe activiteit mogelijk maken. Is te toetsen aan een aantal criteria. In het oog nemen dat de begroting gecheckt moet worden door een accountantskantoor. Hier moeten dus nog kosten vrij gemaakt voor worden.
Subsidie Het Verhaal van Overijssel
Provincie Overijssel
Deze subsidie kent drie stappen waar aan voldaan kan worden. 1. Voor activiteiten die archeologie zichtbaarder en toegankelijker maken. En voor activiteiten die wat vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. 2. Voor de uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden, met voorbereidende werkzaamheden, aan cultureel erfgoed. Ten minste twee eigenaren nemen deel aan de activiteit. 3. Voor activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal.
Genieten van Water
Waterschap WDO Delta
Subsidie gericht op het vergroten van de waterbeleving van personen. Activiteiten en maatregelen die bijdragen aan het waterbewustzijn en via initiatieven op het vlak van genieten van water worden gestimuleerd door Waterschap WDO Delta.
Watererfgoed
Waterschap WDO Delta
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil zorgvuldig omgaan met het watererfgoed in haar werkgebied om zo cultuurhistorisch erfgoed dat het ‘verhaal’ van het waterschap vertelt, niet verloren te laten gaan. Daarmee wil het waterschap op een zorgvuldige wijze invulling geven aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verbinding met de omgeving bewerkstellingen. Het watererfgoed element moet cultuurhistorische waarde hebben, meerder partijen moeten mee investeren en het waterschap moet zich er mee kunnen profileren + dat er goodwill ontstaat voor het waterschap.
Gevelverbetering
Gemeente Almelo
Pandeigenaren in de binnenstad kunnen subsidie krijgen om hun gevels te verbeteren of te herstellen. De bedoeling is om de binnenstad aantrekkelijker te maken.
Innovatiebudget kunst en cultuur
Gemeente Dalfsen
Met de subsidieregeling “Innovatiebudget kunst en cultuur” willen we organisaties, evenementen en scholen uit de gemeente Dalfsen stimuleren om zich te (blijven) vernieuwen en ontwikkelen. We willen de ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet continueren door in te zetten op vernieuwing of doorontwikkeling en daarnaast ruimte creëren voor experiment en initiatief van nog niet bestaande activiteiten. Er wordt tevens verwacht dat het gericht is op ouderen/jongeren. Ook moet een partij zonder winstoogmerk het indienen.
Stimuleringsfonds binnenstad
Gemeente Enschede
Het SBE richt zich op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de belevingswaarde en daarmee de economische kracht van de binnenstad van Enschede. Het kan een innovatief project zijn dat je graag in de binnenstad wilt realiseren, maar het kan ook het (samen) aanpakken van een straat zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van groen, verlichting of het organiseren van activiteiten. Spontaan en breed gedragen initiatieven die de binnenstad nóg boeiender maken, daar gaat het om.
Waarderingssubsidie
Gemeente Haaksbergen
Onder andere gericht op een Instelling die vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert. Dit is een vorm van subsidiëring, waarbij aan een instelling eenmalig of structureel een maximaal bedrag aan financiële middelen wordt verstrekt voor het in stand houden van de instelling om activiteiten te kunnen organiseren.
Stimuleringsregeling
Gastvrij Hardenberg
Deze subsidie is gericht op bedrijven / instellingen / stichtingen of verenigingen gesitueerd in de gemeente Hardenberg. Dit is gericht op Initiatieven of ideeën die een bijdrage leveren aan een sterke vrijetijdseconomie in de regio Hardenberg. Deze subsidie is mogelijk om te gebruiken als cofinanciering of om in te zetten als ontwikkelbudget. Momenteel niet open.
Zorg en waardering voor natuur
Gemeente Hardenberg
Gericht op vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, het organiseren van natuuractiviteiten en natuurbeleving aan te moedigen en het stimuleren van agrarisch natuur-en landschapsbeheer.
Dorpsbudget Hellendoorn
Gemeente Hellendoorn
Het Dorpsbudget is bedoeld om de leefbaarheid in de kernen en buurtschappen te bevorderen. Wat wilt u bereiken voor uw kern? (bijvoorbeeld: ontmoetingsplek voor jongeren, klussendienst voor ouderen, het behoud van jonge gezinnen, aandacht voor cultuurhistorie, omzien naar elkaar). Indienen moet voor 31 januari 2020
Restauratie erfgoed
Gemeente Kampen
Een partij kan subsidie ontvangen voor het herstel van gemeentelijke monumenten. Dit geldt voor herstelwerkzaamheden van gebouwen, winkelpuien, muurreclames, rieten daken en andere kleine elementen die hersteld kunnen worden. Afhangend van wat het is: Gebouwen: 25.000, Winkelpuien: 10.000, Muurreclames: 5000, Rieten daken: 10.000 & kleine elementen 1500. Afhangend van wat het is: Gebouwen: 40%, Winkelpuien: 50%, Muurreclames: 80%, Rieten daken: 20% & kleine elementen 70%.
Stimuleringsregeling recreatie & toerisme
Gemeente Losser
Gemeente Losser heeft een actieprogramma geschreven voor mogelijkheden die het Recreatief en cultureel aanbod, Natuur, Kernen, wegen en routes & Communicatie en promotie versterken.
Aanjaagstimulering Olst-Wijhe
Gemeente Olst-Wijhe
Gemeente Olst-Wijhe wilt samenwerking binnen de vrijetijdssector bevorderen en wilt initiatieven van onderop een steuntje in de rug bieden. Initiatieven van onderop en passend binnen de beleidskaders worden aangemoedigd en financieel door hen ondersteund. Andere financieringsbronnen zoals subsidies, fondsen en sponsoren moeten voldoende zijn onderzocht
Aanjaagstimulering Gemeente Ommen
Gemeente Ommen
Het college kan subsidies verstrekken aan instellingen die de volgende activiteiten verrichten: Voor de profilering van de gemeente Ommen binnen het Vechtdal, middels gezamenlijk gastheerschap, promotie en productontwikkeling wordt een subsidie verleend in de vorm van een taakstellend budget, dat samen met de te leveren prestatie, overige subsidieverplichtingen, voor één of meerdere jaren is vastgelegd in een activiteitenplan. Aan een centrum voor natuurinformatie waar aan een breed publiek gebiedsgerichte informatie wordt geven over natuur en landschap wordt een subsidie verleend in de vorm van een vast bedrag. Voor de instandhouding van de schaapskudde op de Lemelerberg wordt een subsidie verleend in de vorm van een vast bedrag. Activiteiten moeten gedaan worden in het jaar van aanvraag.
Subsidie Cultuurarrangementen
Gemeente Raalte
Deze subsidie is gericht op arrangementen georganiseerd door cultuurpartijen en/of stichtingen. Deze activiteiten moeten leiden tot een versterking van het cultureel aanbod in de gemeente Raalte. Dit is niet voor restauratie en herstelwerkzaamheden.
Subsidie Inwonersinitiatieven zijn goud waard
Gemeente Steenwijkerland
Subsidie die gericht is op inwoners van Steenwijkerland die iets willen realiseren wat niet commercieel, politiek of religieus is. De inwoners moeten plezier hebben van de activiteit is een pré. Het is een eenmalige bijdrage.
Subsidie Cultuur & Kwaliteit
Gemeente Zwolle
Voor een culturele productie die origineel óf vernieuwend is en voldoende artistiek - inhoudelijke kwaliteit heeft, het is aanvulling op het reguliere aanbod en draagt bij aan cultureel imago van Zwolle en versterkt het culturele klimaat. In het aanvraagformulier zijn vragen opgenomen over het artistieke en productionele plan. Daarnaast dient u een sluitende begroting en realistisch dekkingsplan in te dienen alsmede een kopie van curriculum vitae (CV) van de artistieke leiding.

Meer overzichten van subsidies en fondsen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Het subsidieloket van Provincie Overijssel biedt een volledig overzicht van de provinciale subsidies (open en binnenkort open)

VSB fonds werkt in veel gevallen samen met relevante spelers op het gebied van kunst en cultuur. Hier vindt u diverse mogelijkheden.