Subsidies

Er zijn diverse subsidies en andere regelingen die organisaties en bedrijven in Overijssel kunnen helpen hun initiatieven te realiseren. We helpen u hier graag bij.

Algemene tips

Zoek samenwerking
Veel subsidieregelingen vereisen samenwerking tussen verschillende typen organisaties, publiek-privaat of grensoverschrijdend.

Begin op het laagste niveau
Er zijn hele complexe Europese regelingen, maar ook minder complexe (regionale) regelingen. Begin hiermee en stap dan langzaam door.

Zoek contact met partijen die kunnen helpen
MarketingOost kan u ondersteunen met het schrijven van een aanvraag. Partners van MarketingOost kunnen dit ook. Hieronder worden al verschillende partners genoemd.

Houd rekening met voorwaarden
Een subsidieregeling stelt niet alleen voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen, maar ook later in het traject over bijvoorbeeld administratie.

Subsidie overzicht

Hieronder staat een kort overzicht van de actuele subsidieregelingen. Klik voor meer informatie op de betreffende regel, of neem contact met ons op.

Thema
Naam subsidie
Betreft

Subsidie overzicht Corona

Jongeren in het MKB
Provincie Overijssel
Subsidie om jongeren te behouden voor de regionale en provinciale economie en om meer jongeren, die praktisch en theoretisch zijn opgeleid, aan te trekken.

VTE Subsidies Overijssel

Voucherregeling startende ondernemers
Provincie Overijssel
Subsidie voor het verbeteren van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Voor coaching ter verbetering van de eigen ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden.
Jonge bedrijfsopvolgers
Provincie Overijssel
Subsidie voor familiebedrijven gevestigd in Overijssel. Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf door digitalisering of verduurzaming.
MKB-voucher
Provincie Overijssel
Deze subsidie gaat naar verwachting eind februari open.
MIT Haalbaarheid
Provincie Overijssel
Deze regeling is ‘under construction’ en gaat naar verwachting in april open.
MIT R&D
Provincie Overijssel
Deze regeling is ‘under construction’ en gaat naar verwachting in april open.
Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Provincie Overijssel
Subsidie voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek.
Family Next Overijssel
Provincie Overijssel
Subsidie voor Overijsselse familiebedrijven die deelnemer zijn van het programma Family Next. Subsidie voor de uitvoering van een transitieplan. Voor activiteiten of investeringen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging.
Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
Provincie Overijssel (Uitvoering via Energiefonds)
Subsidie voor een energieproject binnen Overijssel. Dit zijn projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Voor één de volgende activiteiten: De opwekking van hernieuwbare energie. Om energie-efficiënte maatregelen te nemen.
Impuls circulair bouwen
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen. Voor één van de volgende activiteiten: 1.Aanpassingen in het onderwijs op VMBO-, MBO- of HBO-niveau. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van geschikte onderwijsmethoden of -modules of het organiseren van passende stageplekken. 2.Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen of voor het verbeteren ervan. 3.Het uitvoeren van voorbeeldprojecten.
Genieten van Water
WDO Delta
We steunen ideeën om meer van het water te kunnen genieten. Natuurlijk alleen als dat verantwoord is, zonder risico’s of schade aan mens, dier en milieu.
Cultuurmakelaar
Provincie Overijssel
Subsidie voor de inhuur van een cultuurmakelaar voor gemeenten. Onder cultuurmakelaar verstaan wij een onafhankelijk adviseur die werkt in de cultuursector in opdracht van gemeenten. De cultuurmakelaar wordt onder andere ingezet om contacten tussen de culturele organisaties te intensiveren, de deskundigheid van culturele organisaties te verbeteren, vernieuwend aanbod te onderzoeken en hierin ondersteuning te bieden.

VTE Subsidies Europees & Provinciaal

Leader Zuidwest Twente
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente: Het behouden en creeëren van levendige gemeenschappen; Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied; De profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist; Verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad.
Leader Salland
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Leader De Kracht van Salland: het stimuleren van (sociale) innovaties en de toepassing ervan (People); het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van Salland (Planet); het versterken van de economie van Salland (Profit).
Leader Noord Oost Twente
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van Noordoost Twente ‘Van stuwwal tot Dinkeldal: Samen leven in Nationaal Landschap Noordoost-Twente’ waar: Deze een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk leefklimaat; Deze een bijdrage leveren aan nieuw ondernemerschap; Deze een bijdrage leveren aan nieuwe samenwerkingsvormen en – verbanden (innovatief ontmoeten).
Leader Noord Overijssel
Provincie Overijssel & Europa (tevens cofinanciering Gemeente)
Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de volgende doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel: Jongeren en onderwijs; Vrijetijdseconomie; Verbinden van de samenleving met de toekomst van de landbouw en water.

Cultuursubsidies

Het Verhaal van Overijssel 2.0. VANAF 1 februari 2021
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. Onder cultureel erfgoed verstaan wij: Overijsselse gebouwen, bouwwerken en cultuurlandschappen die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en ze dragen bij aan de karakteristieke identiteit van het gebied.
Immaterieel erfgoed in stedelijke context
Fonds voor Cultuurparticipatie
We ondersteunen initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars en andere groepen of (online) netwerken die mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed. Aanvragen is mogelijk vanaf 13 juli tot en met 31 juli 2021.
Immaterieel erfgoed in stedelijke context
Fonds voor Cultuurparticipatie
We ondersteunen initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars en andere groepen of (online) netwerken die mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed.
Samen cultuurmaken
Fonds voor Cultuurparticipatie
Deze subsidieregeling is, net als haar voorloper de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.
Nederland-Duitsland jonge kunst
Fonds voor Cultuurparticipatie
Deze subsidieregeling is een samenwerking met het Duitse Fonds Soziokultur. De financiering van de projecten gebeurt dan ook vanuit beiden fondsen. Op dit moment is de regeling gesloten en opent weer op 1 maart 2021.
Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
Fonds voor Cultuurparticipatie
Via deze regeling kan je een ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie aanvragen. Met deze subsidie(s) maak jij erfgoedparticipatie mogelijk volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro. Werk je al zo? Dan kan je je werkwijze hiermee een stap verder brengen. Deze subsidie opent op 1 februari.
Cultuurmakers van nu
Fonds voor Cultuurparticipatie
De regeling is gericht op kleinschalige projecten, waarin cultuurmakers centraal staan. We vinden het belangrijk dat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en dus meer doen dan alleen uitvoeren. Het is ook belangrijk dat je aanvraagt voor iets nieuws, dat niet al onderdeel is van je reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert.
Internationale samenwerking
Fonds voor Cultuurparticipatie
Voor verkenning of uitvoer van een internationale samenwerking en uitwisseling
Erfgoedvrijwilligers
Fonds voor Cultuurparticipatie
De subsidie is voor activiteiten die erfgoedvrijwilligers en de organisatie in hun werk ondersteunen. Het verstevigt je organisatie en de investeringen hebben ook op lange termijn effect.
Immaterieel erfgoed
Fonds voor Cultuurparticipatie
Je kan subsidie aanvragen als stichting of vereniging die zich inzet voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening.
Archeologieparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie
Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? Daar is deze subsidieregeling voor. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren, of te gebruiken als bronmateriaal voor creatieve uitingen. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal.
Watererfgoed
Waterschap WDO Delta
In ons werkgebied staat watererfgoed: historische gemalen, sluizen en stuwen. Elk met een eigen verhaal. Deze historie willen we behouden voor toekomstige generaties. Daarom steunen we acties van iedereen die zich hiervoor inzet.

Meer overzichten van subsidies en fondsen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Het subsidieloket van Provincie Overijssel biedt een volledig overzicht van de provinciale subsidies (open en binnenkort open)

VSB fonds werkt in veel gevallen samen met relevante spelers op het gebied van kunst en cultuur. Hier vindt u diverse mogelijkheden.