navigatie overslaan

In de reeks ‘Monitor Bezoekersstromen uitgelegd’ hebben we beschreven wat we meten, hoe we meten en wat we met deze gegevens doen. Maar uiteindelijk draait het allemaal om één ding: bijdragen aan de balans tussen leefbaarheid en economie. Maken we met zijn allen zo optimaal mogelijk gebruik van de omgeving, dan is dit goed voor de economie en zorgen we er tegelijkertijd voor dat bepaalde plekken ontzien worden, wat de natuur en de leefbaarheid ten goede komt. In dit laatste artikel uit de reeks lichten we toe hoe de Monitor Bezoekersstromen nou eigenlijk bijdraagt aan die balans.

Wat is de juiste balans?

MarketingOost streeft naar de juiste balans tussen toerisme en leefbaarheid. Overijssel staat steeds meer als aantrekkelijke bestemming op de kaart, te merken aan de bezoekersstromen die toenemen. Zo waren er in 2021 meer overnachtingen geboekt dan voor de coronapandemie. Die toename is goed voor de economie. Ondernemers van horecagelegenheden of winkels trekken zo niet alleen bewoners, maar ook bezoekers aan als klanten. En hoe meer klanten er in de regio zijn, hoe meer ondernemers zich hier zullen vestigen. Dat maakt een gebied op zijn beurt ook weer aantrekkelijker voor bewoners – ze hebben zo beschikking over een breder scala aan winkels en horecagelegenheden. Het creëert meer banen en er is simpelweg meer te doen in de omgeving. Veel toerisme en recreatie brengt echter ook uitdagingen met zich mee, denk aan schade aan de openbare ruimte, wegen en natuur of overlast voor bewoners. Een goede balans daarin is daarom enorm belangrijk.

Een gezamenlijke visie

Die balans is niet alleen een streven van MarketingOost, maar ook van overheden, ondernemers, bewoners én bezoekers. Zo blijkt uit een aantal diepte-interviews met stakeholders in de regio Twente dat deze willen toewerken naar een kwalitatieve en bewuste groei van de vrijetijdseconomie. Dat betekent dat ze bezoekers willen aantrekken vanuit een specifieke doelgroep én op specifieke locaties. Zo zorg je ervoor dat hotspots niet te druk worden en dat plekken waar nog geen of weinig toerisme is ook een kans krijgen om de basisinfrastructuur op orde te houden.

De interviews zijn gehouden als basis voor een nieuw op te stellen ‘Perspectief vrijetijdseconomie Twente’. Quirine ter Haar, Gebiedsmanager Twente: “De huidige gebiedsvisie loopt af in 2022, een goede aanleiding om bij ondernemers en overheden na te gaan of zij vinden dat de huidige visie goed is zoals het is, of dat die herijkt moet worden. Men koos unaniem voor dat laatste.” De huidige visie gaat over kwantitatieve groei, over meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen. Dat stadium zijn we voorbij, nu is het tijd voor kwalitatieve groei.

Twente wil zich meer blijven richten op het aantrekken van meer stijl- en inzichtzoekers (twee van de leefstijlen volgens de leefstijlvinder). Voor deze doelgroepen liggen op het gebied van aanbodontwikkeling nog mooie kansen. Het gebied wil meer verjongen en wil de uitdaging aangaan om jonge mensen aan te trekken en vast te houden. Wil je studenten en starters aantrekken, dan moet je daar ook het vrijetijdsaanbod op aanpassen. En weet je ze als toerist te trekken, dan is het makkelijker ze te verleiden zich in Twente te vestigen.

De rol van de Monitor Bezoekersstromen

De Monitor Bezoekersstromen helpt ons om gebieds- en aanbodontwikkeling en marketing en communicatie aan te laten sluiten bij gebiedsvisies. We weten waar het gebied naartoe wil en kunnen door middel van monitoren op objectieve wijze inzichtelijk maken in hoeverre we dat al bereikt hebben, waar en wanneer het druk is en waar nog kansen liggen. Soms lijkt het namelijk dat er een disbalans bestaat, maar is dit in realiteit niet zo. Men kan het op een bepaald moment op een bepaalde plek als druk ervaren, terwijl er in de nabije omgeving nog veel ruimte is. Door te meten en te voorspellen weten we of een balans écht verstoord wordt en kunnen we – op tijd – maatregelen treffen!

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Quirine ter Haar, Manager Stakeholdermanagement MarketingOost en Gebiedsmanager Twente.